Reglementen

Artikel 1:

 1. Elk lid ontvangt een bewijs van lidmaatschap tegen betaling van de door het lid verschuldigde contributie. Het bewijs vermeldt de soort van lidmaatschap en bij bijzondere leden zo nodig de bijzondere voorwaarden.
 2. De leden hebben op vertoon van het lidmaatschapsbewijs toegang tot alle door de vereniging georganiseerde oefeningen en wedstrijden, tenzij het bestuur op grond van het bijzondere lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd.
 3. De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.
 4. Mededelingen en ander stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende adressen zijn voor leden bindend.
 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 6. Competitiespelers en deelnemers aan toernooien zijn niet verplicht zich aan een medische sportkeuring te onderwerpen. Dit is echter wel gewenst.

Artikel 2:

 1. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten die door de leden worden gesteld dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste vijf leden die de betrokken kandidaat steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
 2. Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:

Voorzitter + 1 alg bestuurslid

Secretaris + 1 alg bestuurslid, het jaar daarna

Penningmeester – het daaropvolgend jaar.

Artikel 3:

De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.

Artikel 4:

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle correspondentie van de vereniging. Voorts houdt hij het ledenregister bij. Hij is verplicht kopie te houden van alle stukken die de vereniging uitgaan.

Artikel 5:

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de contributies, donaties en andere vorderingen. Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan 250.–. Het meerdere wordt door hem gestort op de bank- of girorekening van de vereniging. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie over te leggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6:

De secretaris en de penningmeester zijn, behoudens goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris, resp. tweede penningmeester.

Artikel 7:

 1. De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, tot het bijwonen van de vergadering geroepen. De oproep vermeldt de te behandelen punten.
 2. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering, of het stembureau, indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van een van de gestelde kandidaten zijn van geen waarde.

Artikel 8:

Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde, door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 9:

 1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling genomen worden, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.
 2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken, met inachtneming van een oproeptermijn van een week, een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen.