Statuten

NAAM EN DUUR:

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Badminton Vereniging Houten. Zij is gevestigd te Houten.

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht op 12 december negentienhonderd acht en zeventig(1978).

DOEL

Artikel 2:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden en door het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden, alsmede door alle andere wettige middelen.

LEDEN:

Artikel 3:

1. De vereniging kent als leden in de zin der wet werkende leden, bijzondere leden en ereleden. Voorts kent de vereniging jeugdleden en begustigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van een lid of leden wordt/worden daarmee bedoeld zowel een lid als leden in de zin der wet als jeugdleden begunstigers.

2. De vereniging is bevoegd om een lid als werkend lid aan te melden bij de Nederlandse Badminton Bond (genaamd Badminton Nederland). Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van Badminton Nederland.

3. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar erkenning als Bondsvereniging namens de betrokken persoon diens lidmaatschap van Badminton Nederland op te zeggen. De secretaris draagt voor deze opzegging steeds onverwijld zorg overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van Badminton Nederland.

4. De leden zijn verplicht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de overige reglementen en/of besluiten van organen van Badminton Nederland na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van Badminton Nederland in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld.

5. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap over te gaan.

6. Werkende leden moeten op één september van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.

7. Jeugdleden zijn zij, die op één september van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen evenals de werkende leden deel aan oefeningen en wedstrijden gedoeld in artikel 2, zo nodig onder door het bestuur vast te stellen bijzondere voorwaarden.

8. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, op andere dan op grond van hun leeftijd in het algemeen voor werkende en jeugdleden geldende voorwaarden, worden toegelaten. Zij hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2 deel te nemen, voorzover dit recht hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.

9. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.

10. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede zij, die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen. Begunstigers nemen niet deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2; zij hebben vrij toegang tot activiteiten van de vereniging.

11. a. Werkende leden, jeugdleden en bijzondere leden worden tot het lidmaatschap toegelaten op uitnodiging van het bestuur of op voordracht na ballotage. Een voordracht kan geschieden door een werkend lid, een jeugdlid of een bijzonder lid dat tenminste twee achtereenvolgende jaren lid is en moet worden gesteund door twee andere werkende leden, jeugdleden of bijzondere leden. De voordracht wordt ingediend bij het bestuur, dat beslist over de toelating van het aspirantlid. Bij gunstige beslissing ontvangt het aspirantlid een schriftelijke uitnodiging van het bestuur. Bij afwijzing ontvangt het voordragende lid hiervan bericht zonder opgave van redenen, waarna het betrokken lid verplicht is de afwijzing onverwijld aan het aspirantlid mede te delen. Aspirant-jeugdleden moeten bovendien een door ouder(s) of voogd(en) getekende toestemming overleggen. Jeugdleden hebben slechts het recht van voordracht ten aanzien van aspirant-jeugdleden.
b. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf stemgerechtigde leden.
c. Men wordt begunstiger na aanmelding bij en aanname door het bestuur.

12. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.

13. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de in dit artikel genoemde leeftijdgrenzen worden afgeweken.

14. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:

ARTIKEL 4:

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldende aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd tenzij het gestelde in de laatste alinea lid 3 van dit artikel van toepassing is.

BESTUUR:

Artikel 5:

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de stemgerechtigde leden.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk acht en veertig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. PERIODIEK AFTREDEN. SCHORSING:

Artikel 6:

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR:

Artikel 7:

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris, na goedkeuring door de vergadering, worden vastgesteld en ondertekend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK. VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 8:

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tien duizend euro te boven gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. hetzij dor de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ENTREEGELDEN:

Artikel 9:

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke voor de werkende leden, de ereleden, de jeugdleden en de begunstigers door de algemene vergadering, en voor de bijzondere leden door het bestuur zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Nieuwe leden zijn gehouden een door het bestuur te bepalen entreegeld te betalen.

JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING:

Artikel 10:

1. Het verenigingsjaar loopt van juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden binnen drie maanden, (derhalve vóór één oktober) na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 11:

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. In de, in artikel 10 lid 3 benoemde algemene vergadering – de jaarvergadering – komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 10 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. de vaststelling van de begroting en de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT:

Artikel 12:

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid in de zin der wet (werkende leden, ere-leden en bijzondere leden) van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP:

Artikel 13:

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14:

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan moeten binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde, te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen die alsdan geldige besluiten kan nemen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende personen, dan is het verworpen.
8. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste vijf der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen, en voorts indien er over personen wordt gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 15:
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3 lid 10. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

STATUTENWIJZIGING:

Artikel 16:
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden worden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt – met een oproeptermijn van tenminste één week – binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING:

Artikel 17:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Artikel 18:
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

VAN DE LEDEN:

Artikel 1
1. Elk lid ontvangt een bewijs van lidmaatschap tegen betaling van de door het lid verschuldigde contributie. Het bewijs vermeldt de soort van lidmaatschap en bij bijzondere leden zonodig de bijzondere voorwaarden.
2. De leden hebben op vertoon van het lidmaatschapsbewijs toegang tot alle door de vereniging georganiseerde oefeningen en wedstrijden, tenzij het bestuur op grond van het bijzondere lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd.
3. De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.
4. Mededelingen en ander stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende adressen zijn voor leden bindend.
5. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 31 december.
6. Competitiespelers en deelnemers aan toernooien zijn niet verplicht zich aan een medische sportkeuring te onderwerpen. Dit is echter wel gewenst.

VAN HET BESTUUR:

Artikel 2
1. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten die door de leden worden gesteld dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste vijf leden die de betrokken kandidaat steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor aanvang van de leden-vergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
2. Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:
Voorzitter + 1 alg bestuurslid
het jaar daarna:
Secretaris + 1 alg bestuurslid,
het daaropvolgend jaar:
Penningmeester.

VAN DE VOORZITTER:

Artikel 3
De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.

VAN DE SECRETARIS:

Artikel 4
De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle correspondentie van de vereniging. Voorts houdt hij het ledenregister bij. Het is hem toegestaan, zonder opgeven van zijn verantwoordelijkheid, dit register bij te laten houden door een ledenadministratie. Hij is verplicht kopie te houden van alle stukken die de vereniging uitgaan.

VAN DE PENNINGMEESTER:

Artikel 5
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de contributies, donaties en andere vorderingen. Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan 250.–. Het meerdere wordt door hem gestort op de bankrekening van de vereniging. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie te overleggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
Artikel 6
De secretaris en de penningmeester zijn, behoudens goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris, resp. tweede penningmeester.

VAN DE LEDENVERGADERING:

Artikel 7
1. De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, tot het bijwonen van de vergadering geroepen. De oproep vermeldt de te behandelen punten.
2. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering, of het stembureau, indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van een van de gestelde kandidaten zijn van geen waarde.

VAN DE COMMISSIES

Artikel 8
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde, door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Voor commissies kan ook werkgroepen gelezen worden.

SLOTBEPALINGEN:

Artikel 9
1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling genomen worden, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 7 van dit reglement.
2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken, met inachtneming van een oproeptermijn van een week, een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen.